ŠPV družina

Školní vzdělávací program pro školní družinu v Rynolticích

Zřizovatel : Obec Rynoltice
Název školy :Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitelka školy : Mgr. Bc. Petra Urbanová
Vychovatelka : Květuše Pudilová

1. Konkrétní cíle vzdělávání
Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a poznání, sociálních způsobilostí, osvojování základů mravních a duchovních hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Jde o to vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti ( klidové a aktivní ) a přípravu na vyučování formou didaktických her.

1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole, ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled – umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, – pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi

2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni, básni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje /psychohygiena

3. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům,oslovování a zdravení, požádat o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoci mladšímu při činnostech,samostatně řešit problém, vytvořit si postoj k problému, rozvíjet kamarádství, rozpoznávat lidi ve třídě, skupině, družině, vést ke komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých ,vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a majetku

4. Naučit žáka správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým, řádně je oslovovat a zdravit, poznat rozdíl od zdravení známých a dětí, umět požádat o pomoc ve škole při doučování, nezvládání učiva a nemoci, pozdravit a pomoci starším občanům v obci – setkávání se při obědech, výstavách, vystoupení, vítání občánků apod. Oslovování a etika při jednání s příchozími do školy je zajištěna formou besed. Rozpoznání špatného člověka, předcházení a prevence před vlastním ohrožením, využití preventivního protidrogového programu a šikany je formou socializačních her a Kruhu pravdy a pohody Naučit žáka vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám, vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem

5. Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě, učit žáky aktivně chránit zdraví a být za ně zodpovědný, vysvětlovat neznalé či nepochopené pojmy /ekologie apod./, využívat akcí preventivního programu proti šikaně a protidrogového programu

2. Kompetence
jsou utvářeny v celém průběhu celého období navštěvování školní družiny od 1. třídy
Kompetence k učení – žák si všímá souvislostí mezi jevy, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení, započatou práci dokončí, umí kriticky zhodnotit své výkony, umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů – umí pracovat s informacemi, pochopí nutnost přípravy na vyučování, aktivně se účastní didaktických her ,v rámci sebevzdělávání samostatně čte a třídí informace, používá encyklopedie, odbornou literaturu
Kompetence komunikativní – žák je schopen vyjádřit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním projevu, naslouchá ostatním spolužákům a pedagogům a zapojuje se do diskuze
Kompetence sociální a personální – podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, vede ke spolupráci, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, učí se plánovat a organizovat, učí se rozpoznat vhodné a nevhodné chování, projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, učí se odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky
Kompetence občanské – respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, chápe základní principy zákonů a společenských norem, je si vědom svých práv a povinnosti /seznámení s řádem ZŠ a ŠD, Úmluvou dětských práv spojenou s povinnostmi /, chrání a oceňuje a podílí se na kulturním a historickém dědictví a aktivně se zapojuje do kulturního života, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy( Den Země, třídění druhotných surovin, společný sběr starého papíru)
Kompetence pracovní – používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, pracuje kvalitně s výhledem nejen na funkčnost i citový výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje, dbá o ochranu vlastního zdraví i zdraví spolužáků
Kompetence řešení problémů – všímá si problémů kolem sebe a dokáže požádat o pomoc i druhého, hledá jejich řešení, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správné a chybné řešení, je schopno obhájit své rozhodnutí, uvědomuje si, že za své řešení nese zodpovědnost, dovede se přizpůsobit změnám

3. Formy vzdělání
Školní družina umožňuje:
činnosti pravidelné – jsou dány týdenní skladbou zaměstnání
činnosti příležitostné ( besídky, akce pro rodiče a děti, veřejnost )
činnosti průběžné – spontánní aktivity ( klidová činnost, spontánní hry )
činnosti odpočinkové – ( klidová činnost,aktivní odpočinek – rekreační činnost, tělovýchovné aktivity )
příprava na vyučování – zahrnuje jednak práci společnou, jednak individuální, didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které získali žáci ve školním vyučování.
Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času.

4. Délka a časový plán
Školní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu program činností na dobu jednoho vzdělávacího cyklu, vychází z místních podmínek, popsány jsou konkrétní činnosti, které vychovatelka sama vybírá podle skladby oddělení a aktuálního složení žáků s nímž pracuje – specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy psychické a fyzické zdatnosti. Program činností je operativní , lze kreativně reagovat na možné měnící se podmínky.

5. Obsah vzdělávání

Je inspirován kapitolou RPV pro 1.stupeň „Člověk a jeho svět“, je tvořen dle podmínek typu školy –málotřídní ZŠ 1. stupeň se ŠJ, s ohledem na umístění školy – vesnická ZŠ a s ohledem na dojíždění žáků

1. Místo, kde žijeme
náš domov: okruh rodiny a jejích členů, organizace života rodiny, zdravé prostředí v rodině, posílení vztahu k rodině, výroba dárků pro členy rodiny, spolupráce s rodinou, den matek
škola: vstup do školy, bezpečná cesta do školy, okolí školy,školní režim, vytvoření kladného vztahu ke škole, den otevřených dveří ZŠ
obec, kde žijeme: důležitá místa v obci, obecní úřad, obchod, pošta, knihovna, doprava, podíl na prezentaci vlastními pracemi žáků
tradice naší obce: naše historie, tradice – pálení čarodějnic, …
naše vlast : besedy o státních svátcích a významných dnech republiky, pojem vlastenectví – národ, vysvětlení historie dle Starých pověstí českých, Praha – hlavní město a její památky, ostatní významná města a místa v ČR / dle krajů, chráněné památky a území CHKO a Národní parky/

2. Lidé kolem nás
soužití lidí – v rodině, mezi kamarády, v kolektivu třídy a družiny, v zaměstnání, na ulici, základní komunikace mezi lidmi, jiná kultura – etnika, přijmutí Rómů do kolektivu v praxi
chování mezi lidmi – pravidla slušného chování (umím pozdravit starší a dospělé lidi, chovám se správně i ke spolužákům, principy demokracie, řekni mi svůj názor, budu naslouchat, mám problém – vyslyš mě
vlastnictví – soukromé (neber, co není tvé), veřejné (máme společné hračky, nerozbíjej nebo se přiznej, společně budeme uklízet), peníze (na svačinu, na autobus)
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dětí, související povinnosti dle brožury Dětská práva „Vím, co smím“

3. Lidé a čas
režim dne při docházce do školy, správné využití volného času (ne pouze TV a PC) při sportu, pohybu, a poznávání památek, rozdělení ročních období do zájmových aktivit – pouštění draka na podzim, sáňkování, jarní hry dětí – probouzení přírody po zimě, letní aktivity – výlety, jízda na kole, sběr léčivých bylin

4. Rozmanitost přírody
tematické vycházky do okolí školy a blízkých lesů, práce s přírodním materiálem, výchova k ekologii, podílení se na sběru starého papíru a beseda o důležitosti třídění odpadů, poučné besedy o přírodě v jiných pásmech Země, zvířata v lese, ZOO, domácí zvířata a beseda o hadech, ještěrech a dravcích

5. Člověk a jeho zdraví
v návaznosti na učivo rozvíjet zkušenosti s ošetřením nemocného nebo zraněného, naučit používat potřebná telefonní čísla a učit jak zavolat pomoc, podíl na preventivním protidrogovém programu školy a prevenci šikany

6. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání
Činnost ŠD je určena pro žáky 1. stupně základní školy – 1., 2., 3. ročníku. Do ŠD je žák přihlašován jen na jeden školní rok. Podmínky přijímání žáků stanoví řád školní družiny. Ve školní družině zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků vychovatelka, která dále předává informace zákonným zástupcům, vyřizuje náměty a stížnosti. Při nástupu do ŠD zákonný zástupce vyplní zápisní lístek. Odhlášení žáka z docházky do školní družiny oznámí zákonný zástupce žáka písemnou formou vychovatelce ŠD. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka seznámeni s řádem školní družiny a o úplatě. Doklad o ukončení školního roku ve školní družině se nevydává.

7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost
zvýšená motivace
individuální pomoc
výrazné chválení i malého úspěchu a pokroku v práci
eliminace situací, ve kterých by došlo ke zranění integrovaného žáka
zajištění speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek
aktivitu zaměřit na rozvoj tvořivosti, spolupráci, vztah a sociální a emocionální inteligenci a další doplňkovou aktivitu v oblastech jejich zájmu
pro rozvoj talentovaných jedinců bude školní družina nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

8. Materiální podmínky
Školní družina je umístěna v budově číslo 200, která se nachází uprostřed obce. Žáci mohou využívat hernu, sociální zařízení, šatnu a tělocvičnu. Tělocvična se nachází vedle budovy bývalého prvního stupně. Žáci využívají pro svoji činnost hernu, která svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku, odpovídá bezpečnosti (snadné udržování pořádku a čistoty, přiměřené vybavení odpovídajícím nábytkem a dalším zařízením, řádné osvětlení ).Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení. Vybavení herny se průběžně doplňuje novými hrami, didaktickým a výtvarným materiálem, sportovním vybavením. Vychovatelka a děti se podílejí na vytvoření příjemného a estetického prostředí. K dispozici je také prostor před budovou školy, který slouží k sportovním činnostem, ale také jako klidová a relaxační zóna .S výhledem do budoucnosti bychom chtěli upravit prostory u budovy č.200 ,aby bylo možné plánované činnosti úspěšně realizovat a aby prostředí a vybavení přitahovalo žáky svou atraktivností.

9. Personální podmínky
Pedagogické působení ve školní družině zajišťuje vychovatelka s úplně středním vzděláním pedagogického směru – obor vychovatelství. Účastní se akreditovaných kurzů, využívá samostudium k vlastnímu rozvoji v oboru. Podporuje všeobecný rozvoj žáků ve všech složkách vývoje, spolupracuje s učiteli.

10. Ekonomické podmínky
Spotřeba tepla, světla a vody je hrazena zřizovatelem v rámci rozpočtu obce pro základní školu. Spotřební materiál je hrazen z neinvestičních nákladů školy, ředitelka školy sleduje a každoročně přehodnocuje prostředky na mzdu vychovatelky dle stavu žáků ve školní družině na základě krajského normativu. Finanční prostředky na mzdu jsou poskytovány krajským úřadem a obcí. Úhrada neinvestičních nákladů žáka ve školní družině činí 100,- Kč, platba probíhá bezhotovostně, převodem na účet školy.

11. Hygiena a bezpečnost v ŠD
Školní družina má jedno oddělení, které navštěvují žáci prvního stupně . Režim žáků školní družiny je dán režimem uvedeným v řádu školní družiny. Vychovatelka dodržuje zásady bezpečnosti práce s dětmi a dbá na vlastní bezpečnost .Kapacitou ve školní družině je zajištěno, aby v daný okamžik počet žáků na jednoho pracovníka nepřesáhl počet 25. Prostory školní družiny jsou vybaveny odpovídajícím osvětlením, koberec pravidelně vysáván , PVC je myté mokrou cestou, parkety jsou zametány a místnosti jsou pravidelně větrány okny. – Skladba zaměstnání je tvořena každoročně s ohledem na rozvrh jednotlivých ročníků a přizpůsobena ostatním zájmovým kroužkům , při ranní docházce využívají žáci odpočinku , volí klidové aktivity – společenské hry, vyprávění, malování , do klidového režimu po obědě je zahrnut odpočinek s četbou nebo poslechem, výtvarná nebo hudební chvilka. Zájmová činnost je specifická pro malotřídní školu (více ročníků v jednom oddělení). Školní družina využívá prostor před budovou školy, tělocvičnu, dětské hřiště s herními prvky, fotbalové hřiště a přírodu . Lékárna pro první pomoc je umístěna na přístupném místě ve sborovně školy , telefonní čísla, v případě úrazu, jsou vyvěšena u sborovny školy . Žáky prvního stupně předává po výuce vyučující, na počátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, ŠJ, na zahradě,hřišti,při vycházkách, v tělocvičně, na veřejných komunikacích – o poučení je veden záznam v přehledu výchovně vzdělávací práce, v případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti . Školní družina má zpracován řád ŠD, používá roční plán školní družiny, týdenní plány, vychovatelka se přizpůsobuje školním akcím . Pro zajištění bezproblémového chodu školní družiny je třeba vést žáky jednotlivých ročníků k příznivému sociálnímu klimatu, vzájemnému respektu, přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům školy, naučit je asertivně řešit konflikty – bránit se šikaně a patologickým jevům. Vychovatelka je vždy nápomocna při řešení problémů žáků, dále vychovatelka spolupracuje s rodiči a je seznámena s preventivním programem základní školy o šikaně a ochraně zdraví.

12. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení
vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání – vychovatelka vybírá věkově přiměřenou činnost, při které nedojde ke zranění dětí stravovací návyky a pitný režim – vychovatelka dbá na hygienu a kulturu stolování, dohlíží na pitný režim dětí zdravé prostředí – podle platných norem , tj. dle vyhlášky ministerstva č. 410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých /vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů/ bezpečné pomůcky – vychovatelka dbá na používání věkově přiměřených pomůcek ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací – vychovatelka eliminuje možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku.Svým pedagogickým působením neustále nabádá k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v zorném poli označení nebezpečných předmětů –vychovatelka seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor – škola, ŠD,ŠJ, tělocvična, zahrada bezpečnost silničního provozu –mimo budovy ZŠ a ŠD zodpovídá vychovatelka za 25 dětí. Děti jsou na začátku školního roku poučeny o bezpečnosti silničního provozu, během školního roku je poučení opakováno. Pokud dojde k situaci, že se počet dětí navýší nad 25, je pověřena doprovodem dětí další osoba dostupnost prostředků první pomoci – lékárnička první pomoci je umístěna ve sborovně školy
Psycho-sociální podmínky
pohoda prostředí a příznivé sociální klima – vychovatelka vede k otevřenosti a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému respektování potřeb jedince – vychovatelka organizuje činnost vycházející ze zájmů účastníků věková přiměřenost a motivující hodnocení – vychovatelka respektuje individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy – vychovatelka se pedagogickým působením snaží zabránit socio -.patologickým jevům spoluúčast na životě v zařízení – vychovatelka preferuje společné plánování činností, vlastní podíl dětí na případném řízení a následním hodnocení včasná informovanost – vychovatelka včas informuje děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školní družině

13. Závěr
Hlavním posláním naší ŠD je získání žáků ke spolupráci, vytváření příznivého klimatu a pozitivní ovlivňování vzájemných vztahů. Pro rozvoj řady kompetencí je zapotřebí pravidelný a dlouhodobý styk s vrstevníky, vzájemná spolupráce a komunikace. Podporujeme otevřenost, úctu a sounáležitost. Čas trávený ve ŠD se snažíme naplnit pohodou a radostí. Chráníme žáky před zbytečným stresem. Rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí a tvořivost. Společně s žáky vytváříme hranice v chování, jak předem stanovenými pravidly v oddělení, tak při společných akcích.

Zpracovala : Květuše Pudilová – vychovatelka ŠD