Vnitřní řád ŠJ

Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2017
Spisový znak: 2 – 1Skartační znak: A – 5

Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.

Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci, kteří nechodí do družiny berou domů, družinovým dětem bere paní vychovatelka na odpolední svačinu do družiny.

Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.

Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

Výdej obědů:

Jídlo vydávané ve školní jídelně je určeno k okamžité spotřebě. Výdej stravy je možný jen do nádob určených k přepravě stravy. Nádoby musí být vždy čisté, jinak do nich strava nebude vydána.

Termíny vydávání stravy ve školní jídelně:

A) mateřská škola: odvoz jídla do mateřské školy po 11:00 hodině
B) základní škola: 11.55 – 13.40 hod.
C) zaměstnanci školy: 11.55 – 13.45 hod
B) cizí strávníci: 11.00 – 11.30 hod.

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si zájemci vyplní přihlášku ke stravování a odevzdají vedoucí jídelny. Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem přes účet, či u p. Pošustové v budově školy hotově. Provozní doba pokladny je každou středu od 7.45 do 8.15 a od 13.00 do 15.30 hod.

Postup bezhotovostní platby:
– číslo bankovního účtu: 180929625/0300
– zpráva pro příjemce: příjmení a jméno strávníka

Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě může být ukončen výdej jídla.

Přeplatek za obědy je vracen 1x za rok, začátkem července.

Přihlásit a odhlásit oběd lze na telefonním na čísle 773 711 404. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 8:00 hod. téhož dne. V případě, že si strávník do této doby oběd nepřihlásí, nemá tento den na oběd nárok.

Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc).
Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.

Mgr. Bc. Petra Urbanová
ředitelka ZŠ a MŠ Rynoltice

Příloha č. 1

Přehled výše stravného ve školním roce 2021/2022


Vážení,
ve školním roce 2021/2022 je možné stravu hradit bezhotovostní platbou – příkazem, složenkou, případně v hotovosti. Po provedení platby máte stravu na celý následující měsíc přihlášenou a pouze si stravu odhlašujete.
Přeplatky budou vráceny na Váš účet v červenci 2022.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – MŠ

strávníci 3 – 6 let

polodenní

 

strávníci 3 – 6 let

celodenní

měsíční částka 880,- Kč

strávníci 7 let

polodenní

 

strávníci 7 let

celodenní

měsíční částka 902,- Kč

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ

strávníci     7 – 10 let

oběd     30,- Kč

měsíční částka 660,- Kč

strávníci   11 – 14 let

oběd     32,- Kč

měsíční částka 704,- Kč

strávníci 15 a více let

oběd     34,- Kč

měsíční částka 748,- Kč

cizí strávníci 

oběd     63,- Kč

měsíční částka 1 386,- Kč