Vnitřní řád ŠJ

 

Vnitřní řád školní jídelny

Č.j.: 

Účinnost od: 1. 9. 2017

Spisový znak: 2 – 1

Skartační znak: A – 5

Změna cen stravného od 1.9.2021 v příloze č. 1.

Změna cen stravného od 1. 2. 2023

 

Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy.

 

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.

 

Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

 

Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.

 

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

 

Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.

 

Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

 

 

Výdej obědů:

Časy vydávání stravy ve školní jídelně:

  1. A) mateřská škola: odvoz jídla do mateřské školy po 11:00 hodině
  2. B) základní škola: 11.55 – 14.00 hod.
  3. C) zaměstnanci školy: 11.55 – 14.00 hod
  4. B) cizí strávníci: 11.00 – 11.30 hod.

 

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si zájemci vyplní přihlášku ke stravování a předají ji vedoucí ŠJ nebo paní kuchařce. Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem přes účet, či u p. Pošustové hotově.

 

Postup bezhotovostní platby:

– číslo bankovního účtu: 180929625/0300

– variabilní symbol: rodné číslo strávníka (devíti nebo desetimístné číslo bez lomítka)

– zpráva pro příjemce: příjmení a jméno strávníka

 

Hotovostní platba:

Pokladna je v provozu každou středu v těchto časech:      7:45 –   8:05 hod.

                                                                                           13:00 – 15:00 hod.

Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě může být ukončen výdej jídla.

Přeplatek za obědy je vracen 1x za rok, začátkem července.

 

Přihlásit a odhlásit oběd lze na telefonním na čísle 734 711 404. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 8:00 hod. téhož dne. V případě, že si strávník do této doby oběd nepřihlásí, nemá tento den na oběd nárok.

 

Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc).

Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.

                                                  

 

 

Mgr. Bc. Petra Urbanová
ředitelka ZŠ a MŠ Rynoltice

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Přehled výše stravného ve školním roce 2023/2024

Strava se hradí bezhotovostní platbou – příkazem, složenkou nebo hotově v provozní době pokladny u p. Marie Pošustové. Po převodu na náš níže uvedený účet máte stravu na celý následující měsíc přihlášenou a pouze si stravu odhlašujete.

Přeplatky budou vráceny na Váš účet v červenci 2024.

 

STRAVOVÁNÍ – MŠ          

strávníci 3 – 6 let           

polodenní

 

strávníci  3 – 6 let           

celodenní

měsíční částka  980,-Kč

strávníci  7 let 

polodenní

 

strávníci  7 let           

celodenní

měsíční částka  1000,- Kč

 

ŠKOLNÍ  STRAVOVÁNÍ – ZŠ

strávníci 7 – 10 let           

oběd       35,- Kč

měsíční částka  700,- Kč

strávníci  11 – 14 let           

oběd       37,- Kč

měsíční částka  740,-Kč

strávníci  15 a více let           

oběd       49,- Kč

měsíční částka  980,- Kč

cizí strávníci                        

oběd       75,- Kč

měsíční částka  1500,- Kč