INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud.

 Od pondělí 4.1.2021 se dle vládního nařízení a pokynů MŠMT  žáci 1. a 2. ročníku budou ve škole vzdělávat prezenčně dle rozvrhu , který je platný od 1.9.2020 a žáci 3., 4.a 5. ročníku se budou vzdělávat distančně. Ohledně rozvrhu online výuky budete informováni třídními učiteli. Upozorňujeme na povinnost vzdělávání distanční formou – dle možností žáka synchronně či asynchronně.

 Dle pokynů MŠMT zajišťuje škola i provoz školní družiny a stravování ve školní jídelně.

Návratem žáků 1. a 2. ročníku k prezenční výuce bude všem dětem, které se stravují ve školní jídelně od pondělí 4.1.2021 automaticky přihlášen oběd. Pokud vaše dítě nepůjde tento den na oběd, nebo nebude chodit vůbec na obědy, odhlaste si, prosím, obědy sami. Žáci  3., 4.a 5.ročníku stravující se v jídelně, budou mít obědy od 4.1.2021 odhlášené.

Provoz ŠD bude denně zajištěn od 7. hodin do 16.30 hodin.

Místo hodin Tv budou děti chodit na vycházky ven. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby děti byly teple oblečené ( zimní bundy, boty, čepice, rukavice), aby neprochladly. Ve školní družině bude také preferován pobyt venku na čerstvém vzduchu. 

JE NUTNÉ MÍT DENNĚ 2 ČISTÉ ROUŠKY ČI RESPIRÁTORY A PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY POUŽÍT DEZINFEKCI.

INFO DLE MANUÁLU:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních školy,

  • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem,
  • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka,
  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají),
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
  • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení,
  • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,