Návrat do školy a školky – detailní informace

Vybírám pro Vás podstatné informace, které se budou týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školy a školky (vše ostatní najdete zde pro rodiče | testování.edu.cz a v příloze e-mailu, který byl zaslán všem ZZ). Nástup se v této první fázi uvolňování týká v naší škole všech žáků 1. – 5. ročníku, předškoláků a dětí rodičů v integrovaném záchranném systému (IZS) aj. dle metodiky MŠMT.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA/DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Žák/dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  
  4. Žáci v základní škole jsou povinni nosit jednorázovou chirurgickou roušku či nanoroušku, příp. schválený typ respirátoru – 2 ks na den

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které škole budou distribuovány ze skladu státních hmotných rezerv. Škola testy v tuto chvíli nemá, měly by dorazit v pátek. Bude se jednat o testy Lepu Medical, přikládám instruktážní video:

Testování žáků – YouTube

Další informace zde:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE RYNOLTICE:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školky 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m. Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti. Testovací místností bude herna v 1. oddělení. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/ a to za přítomnosti zaměstnance MŠ a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku dítě zůstává ve školce, v případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky. Mějte prosím na paměti, že po provedení testu trvá jeho vyhodnocení 15 – 20 minut a po tuto dobu je třeba s dítětem ve školce setrvat.

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE RYNOLTICE:

Testování žáků bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách kmenových tříd, a to v pondělí a ve čtvrtek. V tyto dny je třeba, aby žáci byli ve škole již v 7.30, tak, aby v 7.40 mohlo začít testování.  U žáků 1. – 3. ročníku je možná přítomnost zákonného zástupce, který test svému dítěti provede. V ostatních případech dítě provádí test SAMO, neprovede ho zaměstnanec školy.

Jak bude testování probíhat?

Provoz MŠ 6.30 – 16.30 hodin. Provoz školní družiny a školního klubu 12 – 16.30 hod. Ranní družina není možná ve dnech, kdy se budou žáci testovat, v ostatních dnech pouze pro žáky zaměstnaných rodičů. Obědy od 12. 4. budou dětem a žákům, kterých se návrat týká, automaticky přihlášeny. Provoz zájmových kroužků v tuto chvíli není možný. Režimová opatření a testování se prozatím týkají období od 12. dubna do 25. dubna. Rozvrh žáků jednotlivých tříd ZŠ běžný, nic se nemění.

Děkuji Vám, že respektujete, že škola nemůže obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonstruktivní rozhovory… Škola musí dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit své hlavní poslání a tím je vzdělávání dětí a žáků v souladu s platnou legislativou. Nežádejte mě proto prosím o právní rozklad výše uvedených nařízení, bohužel vám nedokáži pomoci. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, MZČR), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví. 

S přáním pevného zdraví,

Petra Urbanová,

ředitelka školy